New e-Tenders System has been launched. Visit http://sc.undp.md for details.


Title: Grants Programme “Strengthening Environmental Governance by Building the Capacity of Non-Governmental Organizations (NGOs)”.

Reg. no.:EoI14/00840

Launch date: 04 August 2014, 10:00 (GMT+2:00)

Deadline: 28 August 2014, 17:00 (GMT+2:00)

Extended deadline: 22 October 2014, 16:30 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category: Grants

 The EU-NGOs Project “Strengthening Environmental Governance by Building the Capacity of Non-Governmental Organizations (NGOs)” is a global project funded by the European Union (EU), implemented by the United Nations Development Programme (UNDP). The project aims to promote sustainable development and improved environmental management in target countries from two neighboring regions of the European Region through more effective civil society participation in environmental governance.

 The Project EU-NGO will focus primarily on strengthening the external and internal capacities of NGOs and developing professional skills for environmental governance. It will do so by providing small grants to several NGO-led projects to improve NGOs’ capacities to participate in an informed and skilled manner in environmental policy formulation and natural resource management, collaborate in decision-making on key issues, and represent the interests of citizens and communities in environment and sustainable development discussions and debates. By promoting coordination and knowledge exchange among NGOs and other partners the project aims to have a wider influence on civil society capacity to engage with governments in the tasks and activities of environmental governance.

 Deadline for presenting the Concepts is 28 August 2014, 17:00.

Organizations selected in the concepts phase will be further invited to elaborate the full project proposals.

You can find more detailed information on the Expression of Interest in the Grants Announcement and Applicant’s Guidelines attached below.
 
 
 Proiectul UE - ONG-uri: “Consolidarea guvernanței în domeniul mediului prin dezvoltarea capacităților organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri)” este un proiect global finanțat de Uniunea Europeană (UE) şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Proiectul urmăreşte dezvoltarea durabilă şi îmbunătăţirea managementului mediului în printr-o participare mai eficientă a societăţii civile în gestionarea problemelor de mediu.

Proiectul UE - ONG-uri va fi axat în primul rând pe consolidarea capacităţilor externe şi interne ale ONG-lor şi creşterea capacităţilor profesionale în gestionarea aspectelor de mediu. Modalitatea de implementare va consta în acordarea de granturi mici ONG-urilor pentru consolidarea capacităţilor acestora de a participa la elaborarea politicilor de mediu şi gestionare a resurselor naturale într-un mod informat şi posedând aptitudinile necesare, de a colabora în procesul decizional privitor la problemele-cheie ale domeniului şi să reprezinte interesele cetăţenilor şi comunităţilor în discuţii şi dezbateri pe marginea aspectelor de mediu şi dezvoltare durabilă. Prin promovarea coordonării și schimbului de cunoștințe dintre ONG-uri și alți parteneri, proiectul își propune să sporească capacitățile societății civile de a se implica activ în procesul de luare a deciziilor și in activitățile de gestionare a mediului.

 Data limită pentru prezentarea documentelor este 28 august 2014, 17:00.

Organizațiile selectate în faza de concept vor fi invitate în continuare să elaboreze propunerile complete de proiect.

Informații mai detaliate privind Programul de Granturi puteți găsi in Anunțul de lansare și Ghidul Solicitantului atașațe mai jos.

 
 Проект ЕС-НПО «Укрепление системы управления окружающей средой путем наращивания потенциала неправительственных организаций (НПО)» является глобальным проектом, финансируемым Европейским Союзом (ЕС) и реализуется в рамках Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Он направлен на содействие устойчивому развитию и улучшению окружающей среды в странах-участниках из двух граничащих регионов с Европейским регионом, путем вовлечения и эффективного участия гражданского общества в вопросы управлении окружающей средой.

Проект ЕС-НПО направлен ​​в первую очередь на укрепление внутреннего и внешнего потенциала НПО и развитие профессиональных навыков для управления окружающей средой. Достижение этих целей будет осуществляться путем предоставления малых грантов для реализации нескольких проектов, осуществляемых под руководством НПО,  это необходимо для информированного и квалифицированного участия общественных организаций в процессе разработки природоохранной политики и управления природными ресурсами, сотрудничества в процессе принятия решений по ключевым вопросам и представления интересов граждан и общественности в дискуссиях и дебатах, посвященных вопросам окружающей среды и устойчивому развитию. Данный проект способствует координации и обмену знаниями между НПО и другими партнерами и направлен на оказание более широкого влияния на потенциал гражданского общества по взаимодействию с органами управления в процессе решения задач и деятельности, связанных с управлением окружающей средой. 

 Крайний срок подачи концепций проектов 28 августа 2014 г. 17:00. Организациям, чьи концепции пройдут конкурс, будет предложено разработать полную проектную заявку.

Более детальную информацию о Программе грантов Вы можете найти в приложенных ниже Объявлении о конкурсе и Руководстве для соискателя финансирования.

 

 

Offers can be submitted either in hard copy, or electronically. Offers received by fax will be rejected. Incomplete offers shall not be examined.

a) Documents/offers in hard copy need to be submitted in a sealed envelope and addressed to:
UNDP Moldova
131, 31 August 1989 Street, MD-2012, Chisinau
Attention: Registry Office/Procurement

b) Offers sent electronically need to be addressed to the following e-mail address:

tenders-Moldova@undp.org

UPDATE 25/08/2014: Answers to clarification questions received by email as of 25/08/2014 are now published below.

UPDATE 8/10/2014: UNDP Moldova will organize a pre-bidding conference at its premises located at 131, 31 August 1989 street, UN House Conference Room on Wednesday, 15 October 2014 at 10:00. Representatives of NGOs willing to apply under this grant competition are invited to attend this conference. To confirm your participation, please, send a message to ecaterina.chistruga@undp.org by COB on Monday, 13, October 2014.

Contacts:
Ms. Ecaterina Melnicenco.
E-mail: ecaterina.melnicenco@undp.org

Supporting documents:

Applicants Guidelines Adobe

Grant Announcement Adobe

Концепция Проекта Microsoft

Руководство для соискателя финансирования Adobe

Обьявление о конкурсе Adobe

Ghidul Solicitantului Adobe

Anunt de Lansare Adobe

Conceptul de Proiect Microsoft

Concept Template Microsoft

Letter of Invitation Adobe

Clarification Q&As (as of 25/08/2014) Adobe


 

Disclaimer

In case of discrepancies between the text published on the website and the contents of the supporting documents, the provisions, instructions and conditions included in the supporting documents (published as Adobe Portable Document Format files) shall prevail. In case of discrepancies between the English version and the Romanian and/or Russian versions of text, documents or other content published on this webpage, the English version shall prevail.Other UN Agencies in Moldova

Procurement opportunities launched by other UN Agencies in Moldova (such as IOM, UNFPA, UNICEF, UNHCR, WHO, UNAIDS) are published on the official website of the UN in Moldova.

Procurement Notices.