New e-Tenders System has been launched. Visit http://sc.undp.md for details.


Title: GRANTS PROGRAMME (GP-2014: Advocacy for Psychological Evaluation) .

Reg. no.:EoI14/00925

Launch date: 20 November 2014, 18:00 (GMT+2:00)

Deadline: 08 December 2014, 10:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category: Grants

Project «Strengthening National Capacities to Protect the Most Vulnerable from Torture in Moldova» announces an Expression of Interest for Grant opened for NGOs, including associations of psychologists and psychiatrists, registered in the Republic of Moldova, including Transnistrian region.

Project proposals should focus on the advocacy for the development of forensic psychological evaluation of the alleged victims of torture in line with the Istanbul Protocol in Moldova (including the Transnistrian region, if possible) in the cases of torture.

Within this Expression of Interest, one project will be selected and a grant up to 13,500 USD will be provided. Original and innovative project proposals will have priority.

You can find more detailed information on the Expression of Interest in the Grants Announcement and Applicant’s Guidelines attached below.

The Project «Strengthening National Capacities to Protect the Most Vulnerable from Torture in Moldova» is funded by the European Union and co-funded and implemented by the United Nations Development Programme in Moldova in consultations with the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, the East Europe Foundation and the Soros Foundation – Moldova. The goal of this Project is to contribute to the prevention of torture and fighting against impunity on the whole territory of the Republic of Moldova, including Transnistrian region, especially in respect of the most vulnerable women and men with psycho-social and intellectual disabilities in mental health facilities.

________________________________________________________________________________________

Proiectul “Consolidarea capacităţilor naţionale de protejare a celor mai vulnerabile persoane din Republica Moldova de tortură” lansează Programul de Granturi deschis organizaţiilor non-guvernamentale (ONG-uri), inclusiv pentru asociațiile psihologilor și psihiatrilor, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv celor din regiunea transnistreană.

Propunerile de proiect trebuie să se axeze pe advocacy pentru dezvoltarea în Moldova (incluzând regiunea transnistreană dacă este posibil) a evaluării/expertizei psihologice judiciare a presupuselor victime ale actelor de tortură, în conformitate cu prevederile Protocolului de la Istambul.

În cadrul acestui Program de Granturi, va fi selectat un proiect şi va fi acordat un grant în valoare de până la 13.500 dolari SUA pentru implementarea proiectului. Propunerile de proiecte originale și inovatoare vor avea prioritate.

Informații mai detaliate privind Programul de Granturi puteți găsi in Anunțul de lansare și Ghidul Solicitantului atașațe mai jos.

Proiectul “Consolidarea capacităţilor naţionale de protejare a celor mai vulnerabile persoane din Republica Moldova de tortură” este finanţat de către Uniunea Europeană şi co-finanţat şi implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova în consultare cu Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Fundația Est Europeană și Fundația Soros-Moldova. Scopul acestui Proiect este de a contribui la prevenirea torturii și a luptei împotriva impunității pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, în special în ceea ce privește femeile şi bărbaţii cei mai vulnerabili cu dezabilități psiho-sociale și intelectuale din instituţiile medicale de boli psihice.


Проект «Укрепление национального потенциала для защиты наиболее уязвимых лиц от пыток в Республике  Молдове» запускает Программу грантов для общественных организаций (НПО), включая объединения психологов и психиатров, зарегистрированных на территории Республики Молдова, в том числе в Приднестровском регионе.

Проектные предложения должны быть направлены на адвокацию по развитию судебной психологической оценки предполагаемых жертв пыток в соответствии с положениями Стамбульского протокола в Молдове (в том числе в Приднестровском регионе, если это возможно).

В рамках этой Программы грантов будет отобран один проект и для его осуществления будет выделен грант в размере до 13.500 долларов США. Оригинальные и новаторские проектные предложения будут иметь приоритет.

Более детальную информацию о Программе грантов Вы можете найти в приложенных ниже Объявлении о конкурсе и Руководстве для соискателя финансирования.

Проект «Укрепление национального потенциала для защиты наиболее уязвимых лиц от пыток в Республике Молдова» финансируется Европейским Союзом и со-финансируется и реализуется Программой развития Организации Объединенных Наций в Молдове при консультациях с Офисом Верховного комиссара ООН по правам человека, Восточно-европейским Фондом и Фондом Сороса – Молдова. Цель данного Проекта -   способствовать предотвращению пыток и борьбе с безнаказанностью на всей территории Республики Молдова, в том числе в Приднестровском регионе, в особенности относительно наиболее уязвимых женщин и мужчин с психосоциальными и умственными ограниченными способностями, находящихся в психиатрических медицинских учреждениях.

Offers can be submitted either in hard copy, or electronically. Offers received by fax will be rejected. Incomplete offers shall not be examined.

a) Documents/offers in hard copy need to be submitted in a sealed envelope and addressed to:
UNDP Moldova
131, 31 August 1989 Street, MD-2012, Chisinau
Attention: Registry Office/Procurement

b) Offers sent electronically need to be addressed to the following e-mail address:

tenders-Moldova@undp.org

Contacts:
Mr. Evghenii Golosceapov.
E-mail: evghenii.golosceapov@undp.org

Supporting documents:

Letter of Invitation - Psychological Evaluation Adobe

GP-2014-5 Grant Announcement Adobe

GP-2014-5 Applicants Guidelines Adobe

GP-2014-5 Application Form Microsoft

GP-2014-5 Anunt de lansare Adobe

GP-2014-5 Ghidul Solicitantului Adobe

GP-2014-5 Cerere de Finantare Microsoft

GP-2014-5 Объявление о конкурсе Adobe

GP-2014-5 Руководство для соискателя финансирования Adobe

GP-2014-5 Запрос на финансирование Microsoft


 

Disclaimer

In case of discrepancies between the text published on the website and the contents of the supporting documents, the provisions, instructions and conditions included in the supporting documents (published as Adobe Portable Document Format files) shall prevail. In case of discrepancies between the English version and the Romanian and/or Russian versions of text, documents or other content published on this webpage, the English version shall prevail.Other UN Agencies in Moldova

Procurement opportunities launched by other UN Agencies in Moldova (such as IOM, UNFPA, UNICEF, UNHCR, WHO, UNAIDS) are published on the official website of the UN in Moldova.

Procurement Notices.