New e-Tenders System has been launched. Visit http://sc.undp.md for details.


Title: Apel Concepte de Proiecte în cadrul Programului de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu .

Reg. no.:EoI14/00753

Launch date: 28 January 2014, 10:00 (GMT+2:00)

Deadline: 16 February 2014, 18:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category: Grants

Apel pentru concepte de proiecte în cadrul Programului de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu

Fondul Global de Mediu (GEF), creat în 1991, reprezintă un mecanism financiar prin care se oferă granturi țărilor în curs de dezvoltare și celor cu economie în tranziție pentru implementarea proiectelor în următoarele domenii: biodiversitate, schimbarea climei, ape internaționale, degradarea terenurilor, protecția stratului de ozon și substanțe chimice, asigurînd legătura între procesele de soluționare a problemelor de mediu locale, naționale și globale, concomitent contribuind la promovarea mijloacelor durabile de existență.

Programul de Granturi Mici a fost lansat în 1992 și ajută la abordarea problemelor globale de mediu prin sprijinirea inițiativelor locale, realizate la nivel de comunitate de organizațiile non-guvernamentale și comunitare, cu implicarea activă a populației indigene, femeilor, tinerilor și copiilor. Programul de Granturi Mici este un program corporativ al GEF, implementat de Programul Națiunilor Unite (PNUD) și executat de Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (UNOPS).

Organizațiile non-guvernamentale, înregistrate în Republica Moldova pot depune concepte de proiecte ce creează un impact mai mare și legături mai strînse între eforturi locale și beneficii globale de mediu și prevăd implicarea femeilor, tinerilor și copiilor cu rol de lideri în unele activități în domeniile: biodiversitate, schimbarea climei, ape internaționale, degradarea terenurilor și managementul durabil al pădurilor,  substanțe chimice, precum și concepte de proiecte în domeniul dezvoltării capacităților organizațiilor non-guvernamentale  în conformitate cu Strategia Națională a Programului de Granturi Mici pentru a cincea fază operațională a GEF și Instrucțiunea de aplicare.

Asigurarea cofinanțării conform cerințelor stipulate în Instrucțiunea de aplicare este obligatorie.

Data limită de prezentare a conceptelor este 16 februarie 2014, ora 18:00.

Ofertele transmise electronic vor fi adresate MarinaMin@unops.org . Ofertele pot fi depuse la oficiul GEF SGP Moldova sau transmise prin poștă la următoarea adresă:

Oficiul GEF SGP Moldova, Hotelul Regency, oficiul 302

str. Sfatul Țării, 17, Chișinău MD-2012, Republica Moldova

Ofertele vor fi marcate: “Concept proiect GEF SGP Moldova”.

Persoana de contact:

Marina Mindru

E-mail: MarinaMin@unops.org (e-mail alternativ: mindrumarina@gmail.com)

Объявление о приёме концепций проектов в рамках Программы малых грантов Глобального экологического фонда.

Глобальный экологический фонд (ГЭФ), основанный в 1991 году, является независимым финансовым механизм предоставления грантов развивающимся странам и странам с переходной экономикой для реализации проектов, оказывающих благотворное воздействие на состояние глобальной окружающей среды в следующих областях: биоразнообразие, изменение климата, международные воды, деградация земель, защита озонового слоя и стойкие органические загрязнители, увязывая процесс решения местных, национальных и глобальных проблем окружающей среды и, в то же время, способствуя формированию устойчивых источников доходов населения.

Программа малых грантов (ПМГ) ГЭФ была учреждена в 1992 году и содействует решению глобальных проблем окружающей среды за счет поддержки местных инициатив, реализуемых на уровне общин неправительственными и общинными организациями. ПМГ – это корпоративная программа ГЭФ, реализуемая Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и выполняемая Управлением Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС).

Неправительственные организации, зарегистрированные в Республики Молдова, могут предоставить концепции проектов,  обеспечивающие наилучшие результаты и более тесные связи между усилиями на местном уровне и глобальными экологическими выгодами, вовлечением женщин, молодёжи и детей, отводя им роль лидеров в некоторых мероприятиях по следующим тематическим областям: биоразнообразие, изменение климата, международные воды, деградация земель и устойчивое лесоуправление,  стойкие органические загрязнители, а также концепции в области наращивания потенциала неправительственных организаций  в соответствии с Национальной стратегией Программы малых грантов для пятой операционной фазы и инструкцией для заявителей .

Обеспечение софинансирования в соответствии с требованиями, указанными в инструкции для заявителей является обязательным.

Крайний срок подачи концепций проектов: 16 февраля 2014, до 18.00.

Документы можно отправить по адресу электронной почты MarinaMin@unops.org, а также, документы в запечатанном конверте можно отправить по почте либо доставить лично по адресу:

Офис ПМГ ГЭФ в Молдове, Гостиница «Regency», оф. 302

Ул. Сфатул Цэрий, 17, Кишинев, MD-2012, Республика Молдова

Документы должны иметь пометку “Концепция проекта   ПМГ ГЭФ в Молдове”.

Контактное лицо:

Марина Мындру

E-mail: MarinaMin@unops.org. (альтернативный электронный адрес:mindrumarina@gmail.com)

Contacts:
Ms. Marina Mindru.
E-mail: MarinaMin@unops.org

Supporting documents:

Formular de aplicare Microsoft

Заявка на участие Microsoft

Nota privind grantul pentru dezvoltarea capacitatilor Adobe

Пояснительные примечания о гранте по наращиванию потенциала Adobe

Strategia Nationala a Programului de Granturi Mici Adobe

Instructiuni de aplicare Adobe

Инструкция по заполнению заявки Adobe


 

Disclaimer

In case of discrepancies between the text published on the website and the contents of the supporting documents, the provisions, instructions and conditions included in the supporting documents (published as Adobe Portable Document Format files) shall prevail. In case of discrepancies between the English version and the Romanian and/or Russian versions of text, documents or other content published on this webpage, the English version shall prevail.Other UN Agencies in Moldova

Procurement opportunities launched by other UN Agencies in Moldova (such as IOM, UNFPA, UNICEF, UNHCR, WHO, UNAIDS) are published on the official website of the UN in Moldova.

Procurement Notices.