New e-Tenders System has been launched. Visit http://sc.undp.md for details.


Title: GRANTS PROGRAMME (GP-2015).

Reg. no.:EoI13/00738

Launch date: 13 November 2013, 16:00 (GMT+2:00)

Deadline: 20 January 2014, 16:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category: Grants

English version. Pentru versiunea in limba romana, vedeti mai jos.


The Programme «Support to Confidence Building Measures» is funded by the European Union and co-funded and implemented by the United Nations Development Programme in Moldova. The goal of this Programme is to increase the confidence between Chisinau and Tiraspol by implementing projects in the sphere of socio-economic development with active involvement and participation of Civil Society Organizations and Local Communities. The Programme also aims at fostering development of the civil society in the Transnistrian region, and capacity building of local nongovernmental organizations to address more effectively the pressing social and community needs.

In order to meet this goal the «Support to Confidence Building Measures» Programme announces an Expression of Interest for Grants opened to nonprofit organizations registered on the Moldova territory including its Transnistrian region. The projects approved for funding will be implemented from March 2014 and will last till February 2015.

Within this Expression of Interest, projects of up to 50,000 USD will be selected in the fields with strong confidence building potential. Successful proposals should focus on identifying and responding to the actual needs and priorities of their communities, by promoting cross-river cooperation and partnership. Some reference areas are being proposed, but not limited to: media, arts and culture, tourism, sports, human rights protection and access to justice, social protection and healthcare, youth leadership, environmental protection, local development. Combinations of some areas and/or additional directions with strong confidence building potential are encouraged. Original and innovative joint confidence building project proposals to enhance the quality of life of men and women at the local level, as well as projects involving social infrastructure institutions previously reconstructed within the Support to Confidence Building Programme will have priority.

Deadline for submission of proposals: Monday, January 20, 2014, 16:00.

The documents can be sent either by mail at: tenders-Moldova@undp.org titled as “SCBM GP-2015”, or by post, or delivered physically in a sealed envelope (marked «SCBM GP-2015») to the following address: UNDP Moldova, 131, 31 August 1989 str., MD-2012, Chisinau, Republic of Moldova. Attention: Registry Office/Procurement.

On Friday, 22 November 2013 at 11:00 UNDP Moldova will organize a pre-bidding conference at its premises located at 29, Sfatul Tarii Street, room 305. Representatives of NGOs willing to apply under this grant competition are invited to attend this conference. To confirm your participation, please, send a message to victoria.fonari@undp.org  by COB on Thursday, 21, November 2013.

Applications sent by fax will be rejected. Incomplete applications shall not be examined. Applications sent by mail should not exceed 5 MB in size. Applications larger than 5 MB should be split into several messages and each message subject should indicate “part x of y” besides the marking mentioned in the announcement and the solicitation documents. All electronic submissions are confirmed by an automatic reply from tenders-Moldova@undp.org. If you do not receive a confirmation by email, please, contact UNDP Moldova Registry Office by phone +373-22-220045. Offers received after the deadline shall be rejected.

For additional information on the application process, please contact Mrs. Olga Vasiliev either by phone at: (+373) 022-839-866 or by e-mail at: olga.vasiliev@undp.org .

Offers can be submitted either in hard copy, or electronically. Offers received by fax will be rejected. Incomplete offers shall not be examined.

a) Documents/offers in hard copy need to be submitted in a sealed envelope and addressed to:
UNDP Moldova
131, 31 August 1989 Street, MD-2012, Chisinau
Attention: Registry Office/Procurement

b) Offers sent electronically need to be addressed to the following e-mail address:

tenders-Moldova@undp.org


Versiunea in limba romana.


Programul “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” este finanţat de către Uniunea Europeană şi co-finanţat şi implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. Scopul acestui program este de a spori încrederea între Chişinău şi Tiraspol prin implementarea proiectelor în sfera dezvoltării socio-economice cu implicarea şi participarea activă a Organizaţiilor Societăţii Civile şi a Comunităţilor Locale. Programul are de asemenea scopul de a susţine dezvoltarea societăţii civile în regiunea transnistreană şi de a consolida capacitatea organizaţiilor non-guvernamentale locale pentru a răspunde mai eficient necesităţilor sociale şi comunitare stringente.

Pentru a atinge acest scop, programul “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” lansează Programul de Granturi deschis organizaţiilor non profit înregistrate pe teritoriul Moldovei, inclusiv cele din regiunea transnistreană. Proiectele de succes care vor fi aprobate spre finanțare se vor derula în perioada martie 2014 până în luna februarie 2015.

În cadrul acestui Program de Granturi, vor fi aprobate spre finanțare proiecte în valoare de până la 50,000 dolari SUA în domenii cu potențial sporit de promovare a încrederii dintre locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Proiectele de succes trebuie să se axeze pe identificarea și soluționarea problemelor stringente si a priorităților comunităților pe care le reprezenta, prin promovarea cooperării și a parteneriatelor dintre cele doua maluri ale Nistrului. Se propun câteva domenii de referință dar care nu se limitează doar la acestea: mass-media, artă și cultură, turism, sport, protecția drepturilor omului și acces la justiție, protecție socială și sănătate, dezvoltarea calităților de liderism printre tineri, protecția mediului ambiant, dezvoltare locală. Conexiuni dintre mai multe domenii de dezvoltare și/sau domenii adiționale cu potențial sporit de consolidare a încrederii se încurajează. Propuneri originale și inovatoare comune de consolidare a încrederii cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții bărbaților și femeilor la nivel local, precum și proiecte care vor implica instituții cu caracter social reconstruite anterior în cadrul Programului Susținerea Masurilor de Promovare a Încrederii vor avea prioritate.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este: luni, 20 ianuarie 2014, ora 16:00.

Documentele pot fi expediate fie prin e-mail la adresa: tenders-Moldova@undp.org cu titlul “SCBM GP-2015”, sau prin poştă sau prezentate personal, în plic sigilat (cu menţiunea “SCBM GP-2015” pe adresa: PNUD Moldova, str. 31 august 1989, nr. 131, Chişinău, Republica Moldova. În atenţia: Registry Office/Procurement.

Vineri, 22 noiembrie, 2013, la 11:00 PNUD Moldova va organiza o sesiune de informare pentru aplicanții la acest concurs de granturi la sediul sau situat pe adresa Chișinău, str. Sfatul Tarii, 29, oficiul 305. Reprezentanții ONG-urilor care doresc să aplice în acest concurs de granturi sunt invitați să participe la această sesiune de informare. Pentru a confirma participarea dvs., vă rugăm, trimiteți un mesaj la victoria.fonari@undp.org până la sfârșitul zilei de lucru, joi, 21 noiembrie 2013.

Cererile de finanțare expediate prin fax vor fi respinse. Cererile incomplete nu vor fi examinate. Cererile de finanțare expediate prin e-mail nu trebuie să depăşească 5 MB. Cererile mai mari de 5 MB trebuie să fie divizate în mai multe mesaje, fiecare mesaj fiind marcat cu “partea x din y” pe lângă menţiunea “SCBM GP-2015” şi setul de documentele pentru solicitare. Toate cererile depuse in în format electronic la adresa de mail tenders-Moldova@undp.org vor primi un mesaj automat de confirmare a recepționarii. Dacă nu primiţi acest mesaj de confirmare prin e-mail, vă rugăm să contactaţi Oficiul PNUD Moldova la nr. de tel. +373-22-220045. Ofertele primite după termenul limită vor fi respinse.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să o contactaţi telefonic pe dna Olga Vasiliev la nr. (+373) 22 839-866 sau prin e-mail: olga.vasiliev@undp.org.

Ofertele pot fi depuse fie pe suport de hârtie sau în format electronic. Oferte primite prin fax vor fi respinse. Ofertele incomplete nu vor fi examinate.

a) Documente / oferte pe suport de hârtie trebuie să fie depuse într-un plic sigilat și adresate:
PNUD Moldova
str. 31 August 1989, nr. 131, MD-2012, Chișinău
În atenția: Registry Office/Procurement

b) Ofertele în format electronic trebuie să fie transmise la următoarea adresă de e-mail:
tenders-Moldova@undp.org


UPDATE 28/11/2013: The Minutes of the Pre-bidding Conference held on 22/11/2013 (Romanian and Russian versions) are now published below.

ACTUALIZARE 28/11/2013: Versiunile in limba romana si rusa ale Procesului Verbal al Sesiunii de Informare pentru aplicantii la cel de-al patrulea concurs de granturi pentru Societatea Civila GP-2015, petrecuta pe data de 22/11/2013, sunt publicate mai jos.

Contacts:
Ms. Olga Vasiliev.
E-mail: olga.vasiliev@undp.org

Supporting documents:

Запрос на финансирование Microsoft

Руководство для соискателя финансирования Adobe

Объявление о конкурсе Adobe

Cerere de Finantare Microsoft

Ghidul Solicitantului Adobe

Anunt de lansare Adobe

Application Form Microsoft

Submission Guidelines Adobe

Grant Announcement Adobe

Proces Verbal al Sesiunii de Informare Adobe

Протокол Информационного заседания Adobe


 

Disclaimer

In case of discrepancies between the text published on the website and the contents of the supporting documents, the provisions, instructions and conditions included in the supporting documents (published as Adobe Portable Document Format files) shall prevail. In case of discrepancies between the English version and the Romanian and/or Russian versions of text, documents or other content published on this webpage, the English version shall prevail.Other UN Agencies in Moldova

Procurement opportunities launched by other UN Agencies in Moldova (such as IOM, UNFPA, UNICEF, UNHCR, WHO, UNAIDS) are published on the official website of the UN in Moldova.

Procurement Notices.