New e-Tenders System has been launched. Visit http://sc.undp.md for details.


Title: Lansare Apel Concepte de Proiecte în cadrul Programului de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu .

Reg. no.:EoI13/00645

Launch date: 08 April 2013, 12:00 (GMT+2:00)

Deadline: 30 April 2013, 18:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category: Grants

 Apel Concepte de Proiecte în cadrul Programului de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu 

Fondul Global de Mediu (GEF), fondat în 1991, reprezintă un mecanism financiar prin care se oferă granturi țărilor  în curs de dezvoltare și celor cu economie în tranziție. Fondurile sunt utilizate pentru proiecte și activități menite să protejeze mediul înconjurător  la nivel global în următoarele domenii: biodiversitate, schimbarea climei, ape internaționale, degradarea terenurilor, protecția stratului de ozon și substanțe chimice.

Aceste proiecte asigură legătura între procesele de soluționare a problemelor de mediu locale, naționale și globale, concomitent contribuind la promovarea mijloacelor de existență durabile.

Programul de Granturi Mici a fost lansat în 1992 și ajută la abordarea problemelor globale de mediu prin sprijinirea inițiativelor locale, realizate la nivel de comuniate de organizațiile non-guvernamentale și comunitare. Programul de Granturi Mici este un program corporativ al GEF, implementat de PNUD și executat de Oficiul Naţiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (UNOPS).

Organizațiile non-guvernamentale, înregistrate în Republica Moldova pot depune concepte de proiecte în conformitate cu Strategia Națională a Programului de Granturi Mici pentru a cincea fază operațională a GEF și Instrucțiunea de aplicare.

Data limită de prezentare a conceptelor  este 30 aprilie 2013, ora 18:00.

Ofertele transmise electronic vor fi adresate MarinaMin@unops.org sau pot fi depuse într-un plic sigilat  prin poştă sau livrate personal la următoarea adresă:

Oficiul GEF SGP Moldova, Hotelul Regency, of 302

 str. Sfatul Țării, 17, Chișinău MD-2012, Republica Moldova

Ofertele vor fi marcate:“Concept proiect GEF SGP Moldova”.

Persoana de contact:

Marina Mindru

E-mail: MarinaMin@unops.org.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 Объявление о приёме концепций проектов в рамках Программы малых грантов Глобального экологического фонда.

Глобальный экологический фонд (ГЭФ), основанный в 1991 году, является  независимым  финансовым механизм предоставления грантов развивающимся  странам и странам с переходной экономикой. Средства используются для реализации проектов, оказывающих благотворное воздействие на состояние глобальной окружающей среды в следующих областях: биоразнообразие, изменение климата, международные воды, деградация земель, защита озонового слоя и стойкие органические загрязнители.

Эти проекты увязывают процесс решения местных, национальных и глобальных проблем окружающей среды и, в то же время, способствуют формированию устойчивых источников доходов населения.

Программа малых грантов (ПМГ) ГЭФ была учреждена в 1992 году и содействует решению глобальных проблем окружающей среды за счет поддержки местных инициатив, реализуемых на уровне общин неправительственными и общинными организациями. ПМГ – это корпоративная программа ГЭФ, реализуемая ПРООН и выполняемая Управлением Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС).

Неправительственные организации, зарегистрированные в Республики Молдова, могут предоставить концепции проектов в соответствии с Национальной стратегией Программы малых грантов  для пятой операционной фазы и инструкцией для заявителей.

Крайний срок подачи концепций проектов: 30 апреля 2013, до 18.00.

Документы можно отправить по адресу электронной почты MarinaMin@unops.org, а также, документы в запечатанном конверте можно отправить по почте либо доставить лично по адресу:

Офис ПМГ ГЭФ в Молдове, Гостиница «Regency», оф. 302

Ул. Сфатул Цэрий, 17, Кишинев, MD-2012, Республика Молдова

Документы должны иметь пометку Concept proiect GEF SGP Moldova”.

Контактное лицо:

Марина Мындру
E-mail: MarinaMin@unops.org.

Supporting documents:

Instructiuni de aplicare Adobe

Инструкция по заполнению заявки Adobe

Formular de aplicare Microsoft

Заявка на участие Microsoft

Strategia Nationala a Programului de Granturi Mici Adobe


 

Disclaimer

In case of discrepancies between the text published on the website and the contents of the supporting documents, the provisions, instructions and conditions included in the supporting documents (published as Adobe Portable Document Format files) shall prevail. In case of discrepancies between the English version and the Romanian and/or Russian versions of text, documents or other content published on this webpage, the English version shall prevail.Other UN Agencies in Moldova

Procurement opportunities launched by other UN Agencies in Moldova (such as IOM, UNFPA, UNICEF, UNHCR, WHO, UNAIDS) are published on the official website of the UN in Moldova.

Procurement Notices.